Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới
4.5
28
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
307.200₫ 384.000₫
Thành tiền 307.200₫
Thông tin xuất bản
NXB
Người dịch:
Năm XB:
2024
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
938
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:

Cuốn sách gồm 5 phần: “Hệ giá trị và chuẩn mực con người”, “Hệ giá trị gia đình”, “Hệ giá trị văn hóa”, “Hệ giá trị quốc gia”, “Những vấn đề chung”. Các bài viết đã tập trung phân tích, thảo luận, làm rõ các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; mối quan hệ biện chứng giữa các hệ giá trị đó.

Với nhiều nội dung đa dạng, phong phú như: “Tính cấp thiết và yêu cầu xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; “Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, “Về vấn đề xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam”…, cuốn sách là kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị-xã hội, cũng như trăn trở, suy nghĩ đóng góp ý kiến của đông đảo đội ngũ các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

Việc xuất bản cuốn sách nhằm phục vụ công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến kết quả nghiên cứu, thảo luận, hướng đến làm rõ và thống nhất trong việc xác định các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để Đảng và Nhà nước ban hành quyết sách tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các hệ giá trị trong đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với mục tiêu xây dựng đất nước ta phát triển bền vững, phồn vinh, hạnh phúc.

Bình luận

0/1500

Sách nổi bật

Sách nổi bật

Xem toàn bộ