Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"
4.5
256
Lượt xem
6
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
147.000₫
Thành tiền 147.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Người dịch:
Năm XB:
2023
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
810
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-57-9088-5
Mã ISBN Điện tử:

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hình thành nên nền đối ngoại, ngoại giao độc đáo, mang đậm truyền thống, bản sắc dân tộc: đề cao hòa bình, hòa hiếu, hữu nghị, trọng lẽ phải, đấu tranh vì chính nghĩa, rất tinh tế, uyển chuyển, nhân ái, kiên quyết, kiên trì bảo vệ, gìn giữ nền độc lập, bảo vệ bờ cõi đất nước. Truyền thống đó được ông cha ta đúc kết thành những tư tưởng như: “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn. Lấy chí nhân để thay cường bạo!”; “Dập tắt chiến tranh cho muôn đời”; “Để mở nền thái bình muôn thuở”.

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, nền đối ngoại, ngoại giao cách mạng được hình thành. Kế thừa truyền thống của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng, trực tiếp chỉ đạo và định hướng cho sự phát triển nền đối ngoại, ngoại giao của nước Việt Nam hiện đại. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là nền tảng, kim chỉ nam để Đảng ta lãnh đạo công tác đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đó là đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, vì lợi ích quốc gia - dân tộc; phát huy nội lực, khai thác và tranh thủ ngoại lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần vào thắng lợi của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó có những đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại, ngoại giao. Đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại”; “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”; kiên định về nguyên tắc, mục tiêu, linh hoạt, khôn khéo về sách lược được thực hiện nhất quán, đồng bộ, hiệu quả; đồng thời, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

MỤC LỤC

Trang

Lời Nhà xuất bản

7

Phần thứ nhất

VAI TRÒ QUAN TRỌNG VÀ ĐÓNG GÓP TO LỚN CỦA CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

15

- Kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

17

- Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong tình hình mới (Trích phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 09/10/2016)

59

- Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (Trích phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 14/10/2016)

62

- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (Phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 27, ngày 12/12/2011)

66

- Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế (Phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28, ngày 16/12/2013)

88

- Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (Phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29, ngày 22/8/2016)

107

- Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (Phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30, ngày 13/8/2018)

127

- Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc - trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam” (Phát biểu tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 14/12/2021)

147

Phần thứ hai

ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM VÌ ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN

175

I- TẠO DỰNG VÀ CỦNG CỐ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI RỘNG MỞ, ĐA PHƯƠNG HÓA, ĐA DẠNG HÓA, PHÁT HUY VAI TRÒ TIÊN PHONG CỦA ĐỐI NGOẠI TRONG GIỮ VỮNG MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN

177

A. Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương

177

- Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào ngày càng chặt chẽ, vì sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển của mỗi nước (Bài viết đăng trên báo Thế giới và Việt Nam, số đặc biệt tháng 7/2007)

177

- Không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi vững bền (Phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa VII, ngày 21/6/2011)

183

- Thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai nước Việt Nam - Lào vững bước đi lên (Trích diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuộc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Xaynhaxỏn thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 08/8/2011)

189

- Quyết tâm gìn giữ và phát huy mối quan hệ mẫu mực, trong sáng, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào (Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), ngày 18/7/2022)

192

- Tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước (Phát biểu tại Cuộc gặp gỡ hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và đón Xuân 2017, ngày 13/01/2017)

203

- Thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc (Điện mừng gửi đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (01/7/1921 - 01/7/2021), ngày 01/7/2021)

209

- Đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc lên một tầm cao mới, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới (Điện mừng gửi đồng chí Tập Cận Bình nhân dịp được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, ngày 23/10/2022)

212

- Quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc là cơ sở quan trọng, định hướng chiến lược lâu dài, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển tốt đẹp, ổn định và bền vững (Thư chúc Tết Quý Mão gửi đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 14/01/2023)

214

- Trân trọng, giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia (Diễn văn tại Lễ míttinh kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2007), ngày 23/6/2007)

217

- Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng Campuchia giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đặc biệt hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững (Phát biểu tại Lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, ngày 22/7/2017)

223

- Phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia (Thư chúc mừng đồng chí Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia, nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022), ngày 23/6/2022)

229

- Không ngừng vun đắp tình hữu nghị đặc biệt và quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba (Phát biểu tại Cuộc chiêu đãi Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Mighen Điát Canen, ngày 09/11/2018)

232

- Hợp tác chặt chẽ trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Cuba (Thư gửi đồng chí Raun Caxtơrô, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và đồng chí Mighen Điát Canen, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, cảm ơn Cuba hỗ trợ và đề xuất hợp tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 14/4/2020)

235

- Tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba (Thông điệp nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 02/12/2020), ngày 15/11/2020)

237

- Tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Triều Tiên, vì lợi ích của nhân dân hai nước (Phát biểu tại Tiệc chiêu đãi Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Châng Ưn, ngày 01/3/2019)

240

- Không ngừng củng cố quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Triều Tiên trong giai đoạn mới (Điện mừng gửi đồng chí Kim Châng Ưn, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945 - 10/10/2020), ngày 09/10/2020)

244

- Kết quả đạt được trong chuyến thăm sẽ tạo động lực cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển (Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn xã TASS, Liên bang Nga, ngày 19/11/2014)

246

- Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên củng cố, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga (Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn xã TASS, Liên bang Nga, ngày 29/8/2018)

253

- Việt Nam luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác ưu tiên quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình (Thư gửi đồng chí V. Putin, Tổng thống Liên bang Nga nhân dịp năm mới 2022, ngày 06/01/2022)

260

- Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị với Đảng Cộng sản Liên bang Nga (Thư chúc mừng gửi đồng chí G. Diuganốp, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Liên bang Nga (14/02/1993 - 14/02/2023), ngày 10/02/2023)

262

- Thúc đẩy, phát triển, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ (Trả lời phỏng vấn các hãng thông tấn, báo chí Hoa Kỳ: AP (Associated Press), Bloomberg News và Wall Street Journal - Dow Jones trước chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, ngày 03/7/2015)

264

- Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới (Phát biểu tại Buổi chiêu đãi của Chính phủ Hoa Kỳ do Phó Tổng thống Giô Baiđơn chủ trì, ngày 07/7/2015)

276

- Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong một thế giới đang thay đổi (Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) Hoa Kỳ, ngày 08/7/2015)

281

- Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững (Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với báo chí sau hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Giô Baiđơn, Hà Nội, ngày 10/9/2023)

298

- Vì một Đông Nam Á hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển (Bài nói chuyện tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu - Đại học Quốc gia Xingapo, ngày 14/9/2012)

303

- Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển và mở rộng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Thái Lan (Trích đáp từ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Buổi chiêu đãi của Thủ tướng Thái Lan, ngày 25/6/2013)

312

- Tăng cường tin cậy chính trị, củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất, tạo lập bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Inđônêxia (Diễn văn đáp từ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Buổi chiêu đãi của Tổng thống Inđônêxia Giôcô Uyđôđô, ngày 23/8/2017)

316

- Tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó chặt chẽ và hợp tác toàn diện Việt Nam - Brunây (Trích phát biểu tại Tiệc chiêu đãi Quốc vương Brunây Đarútxalam Hagi Hátxanan Bônkia trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, ngày 27/3/2019)

321

- Tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Mianma (Thư chúc mừng gửi Ngài Uyn Min, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Mianma, nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mianma (28/5/1975 - 28/5/2020), ngày 25/5/2020)

324

- Tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trở thành mối quan hệ truyền thống, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược (Trả lời phỏng vấn báo Indian Express, Ấn Độ, ngày 25/02/2010 nhân chuyến thăm chính thức Ấn Độ)

327

- Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ đi vào chiều sâu và thực chất hơn (Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Ấn Độ PTI trước chuyến thăm chính thức Ấn Độ, ngày 18/11/2013)

333

- Tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển mạnh mẽ và năng động hơn nữa trong thời gian tới (Trích phát biểu tại Tiệc chiêu đãi Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Phu nhân trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, ngày 20/11/2018)

341

- Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam (Trả lời phỏng vấn một số hãng thông tấn, báo chí Nhật Bản, ngày 12/9/2015)

346

- Không ngừng thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, lâu dài Việt Nam - Nhật Bản (Đáp từ tại Cuộc chiêu đãi của Thủ tướng Abe Sindô, ngày 15/9/2015)

362

- Đẩy mạnh toàn diện quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc trên các lĩnh vực (Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc, ngày 28/9/2014)

365

- Tiếp tục vun đắp, phát triển mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới (Điện mừng gửi Tổng thống Đại Hàn Dân quốc và Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân nhân dịp Ngài Yoon Suk Yeol được bầu làm Tổng thống thứ 20, ngày 12/3/2022)

372

- Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ôxtrâylia tiếp tục phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước (Thư cảm ơn Ngài Anthôni Anbanidi, Lãnh đạo Công đảng Ôxtrâylia, Thủ tướng Ôxtrâylia, ngày 10/3/2023)

- Triển vọng tốt đẹp của quan hệ Việt - Pháp (Bài viết trước thềm chuyến thăm Cộng hòa Pháp từ ngày 25 đến ngày 27/3/2018)

374

376

- Sự gắn bó giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp góp phần tích cực phát triển quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Pháp (Điện mừng gửi Hội đồng toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Pháp (1920 - 2020), ngày 09/12/2020)

384

- Củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Quốc hội hai nước Việt Nam - Bungari (Trả lời phỏng vấn tạp chí Tema, Bungari, ngày 03/6/2008)

387

- Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ ngày càng phát triển, hiệu quả và thực chất (Điện mừng gửi Ngài Ukhnaagiin Khurelsukh, Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ, Thủ tướng Chính phủ Mông Cổ, ngày 15/7/2020)

391

- Việt Nam và Italia chính thức thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược - dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai nước (Đáp từ tại Quốc yến của Tổng thống Italia Gioócgiô Napôlitanô, ngày 21/01/2013)

393

- Phát huy hơn nữa tiềm năng hợp tác to lớn giữa Việt Nam và Môdămbích (Thư gửi đồng chí Philíp Niuxi, Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Môdămbích, Tổng thống nước Cộng hòa Môdămbích nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày quốc khánh Môdămbích (25/6/1975 - 25/6/2020), ngày 25/6/2020)

396

- Tình hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững của hai nước Việt Nam - Nicaragoa (Điện mừng gửi đồng chí Đaniên Oóctêga, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Xanđinô (FSLN), Tổng thống nước Cộng hòa Nicaragoa, ngày 18/7/2020)

399

- Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Chilê trong sáng, thủy chung (Điện mừng gửi đồng chí Ghigiêmô Têliê, Chủ tịch Đảng Cộng sản Chilê, ngày 08/01/2021)

401

- Tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mêhicô (Thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng chí Anbéctô Anagia Gutiarết, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mêhicô và các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế thường niên “Các chính đảng và một xã hội mới” lần thứ XXV, ngày 15/10/2021)

402

B. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế

404

- Việt Nam tiếp tục đóng góp có trách nhiệm vào phong trào chung của các đảng cộng sản và công nhân (Phát biểu tại Cuộc tiếp các trưởng đoàn đại biểu tham dự Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 18 (IMCWP-18), ngày 29/10/2016)

404

- Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng mở rộng hợp tác với các chính đảng mácxít trên thế giới (Thư chúc mừng gửi đại biểu tham dự “Diễn đàn giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng mácxít trên thế giới”, ngày 28/7/2022)

409

- ASEAN: 50 năm hình thành, phát triển và chặng đường phía trước (Nói chuyện tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) Inđônêxia, ngày 23/8/2017)

413

- Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình và bền vững (Thông điệp nhân dịp Việt Nam đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, ngày 31/12/2019)

427

- Định vị chỗ đứng phù hợp cho ASEAN trong thế giới thời kỳ hậu Covid-19 là một vấn đề lớn (Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, ngày 12/11/2020)

431

- Hoạt động của AIPO phải thực sự đi vào đời sống chính trị của mỗi quốc gia (Phát biểu tại Đại hội đồng AIPO lần thứ 27, ngày 11/9/2006)

436

- Vì một AIPA hướng tới cộng đồng của nhân dân, vì nhân dân, đùm bọc và chia sẻ (Bài viết nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) (1977 - 2007), ngày 12/11/2007)

440

- Đại hội đồng AIPA-31: bước phát triển mới trong hợp tác liên nghị viện của các quốc gia Đông Nam Á (Bài viết đăng trên báo Nhân Dân, số ra ngày 17/9/2010)

448

- Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng (Phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA-41), ngày 08/9/2020)

457

- Việt Nam sẽ góp phần tích cực vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển (Thông điệp nhân dịp Việt Nam được bầu làm Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, ngày 07/6/2019)

460

- Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế trong việc khắc phục hậu quả bom mìn, bom đạn chùm (Thư gửi Ngài António Guterres, Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Công ước cấm bom đạn chùm của Liên hợp quốc, ngày 01/7/2020)

462

- Liên hợp quốc cho tương lai phải thực sự là một tổ chức gắn kết, bình đẳng, vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng (Trích phát biểu ghi hình tại Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc, ngày 24/9/2020)

464

- Gia nhập WTO là cơ hội để đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững (Phát biểu tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XI, ngày 28/11/2006)

470

- Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan nghị viện các nước G20 nhằm bảo đảm an ninh lương thực (Phát biểu về chủ đề an ninh lương thực tại Hội nghị Tham vấn chính sách giữa nghị viện các nước thành viên G20 tại Canađa, ngày 03/9/2010)

475

- Phát huy những lợi thế, ưu việt của phong trào hợp tác xã quốc tế trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam (Phát biểu tại Phiên khai mạc Đại hội đồng Liên minh hợp tác xã quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ngày 03/12/2008)

481

II- ĐỐI NGOẠI LÀ SỰ NGHIỆP CỦA TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN VÀ CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

484

- Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế (Bài đăng trên Tạp chí Cộng sản, số 16/2001)

484

- Thành tựu của cách mạng Việt Nam là thực tiễn sinh động bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga (Trích Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017), ngày 05/11/2017)

495

- Các chính đảng cần phát huy vai trò của mình trong thực hiện khát vọng hạnh phúc của toàn nhân loại (Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới, được tổ chức theo hình thức trực tuyến, ngày 06/7/2021)

511

- Nhiều hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần thiết thực cho sự phát triển kinh tế đất nước (Phát biểu tại Chương trình Xuân Quê hương 2019, ngày 26/01/2019)

518

- Thế hệ trẻ Việt Nam - Lào hãy biết trân trọng, giữ gìn và phát huy mối quan hệ thủy chung, trong sáng của hai nước (Nói chuyện với cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Quốc gia Lào nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 25/11/2016)

525

- Thế hệ trẻ hai nước cần kế thừa và viết tiếp những trang sử mới cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc (Phát biểu tại Chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung lần thứ 15 tại Trung Quốc, ngày 07/4/2015)

538

- Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư với Trung Quốc (Phát biểu tại Cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp Trung Quốc, ngày 15/01/2017)

541

- Đối với nhân dân Việt Nam, đoàn kết, hữu nghị với Cuba là mệnh lệnh của trái tim và khối óc (Phát biểu tại Lễ míttinh đoàn kết Việt Nam - Cuba tại cầu cảng Hải Phòng thuộc Cảng La Habana trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, ngày 10/4/2012)

546

- Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội - nhìn từ thực tiễn Việt Nam (Bài nói chuyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trường Đảng cao cấp Nicô Lôpết, Cuba, ngày 09/4/2012)

553

- Hội Hữu nghị Nga - Việt, cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước (Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Hữu nghị Nga - Việt, ngày 08/9/2018)

579

- Đẩy mạnh tiếp xúc trao đổi giữa các tổ chức nhân dân góp phần quan trọng kiến tạo nền tảng xã hội cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ (Phát biểu tại Cuộc gặp gỡ đại diện các tầng lớp xã hội Việt Nam và Hoa Kỳ, ngày 07/7/2015)

584

- Muốn nghe được nhiều hơn và học tập nhiều hơn (Đối thoại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các học giả, giáo sư, sinh viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu - Đại học Quốc gia Xingapo, ngày 14/9/2012)

588

- Thúc đẩy toàn diện và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á (Nói chuyện tại Cuộc gặp gỡ với đại diện các tầng lớp xã hội Nhật Bản, ngày 17/9/2015)

598

- Tăng cường hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung (Bài nói chuyện tại Trường Đại học Nghiên cứu quốc tế Hàn Quốc, ngày 02/10/2014)

613

- Triển khai mạnh mẽ các giải pháp để hợp tác giữa các trường đại học Hunggari - Việt Nam đạt hiệu quả cao hơn (Phát biểu tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Hunggari - Việt Nam lần thứ hai, ngày 11/9/2018)

627

- Giải thưởng Lênin đối với tôi là một vinh dự to lớn (Phát biểu tại Lễ nhận Giải thưởng Lênin, ngày 15/12/2021)

632

- Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý, nguồn động viên rất lớn đối với việc tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc (Phát biểu tại Lễ nhận Huân chương Hữu nghị hạng Nhất của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 31/10/2022)

636

Phần thứ ba

DẤU ẤN ĐỐI NGOẠI, NGOẠI GIAO

639

I- GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN BÈ QUỐC TẾ

641

- Thành tựu đối ngoại của Việt Nam và dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

641

Thongsavanh Phomvihane 

Ủy viên Trung ương Đảng, 

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương 

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

- Về quan điểm “Xây dựng và phát triển nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

645

PGS. Phouvong Ounkhamsen

Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện

Chính trị và Hành chính quốc gia Lào

- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với công tác đối ngoại

647

Thongbay Phothisane

Chủ tịch Hội Nhà văn Lào

- Giá trị thời đại của trường phái ngoại giao mang bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

649

Hàn Phương Minh

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Chính hiệp 

toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Học hội ngoại giao 

và quan hệ quốc tế CHARHAR

- Phong cách ngoại giao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất đặc sắc với lập trường chính trị rõ ràng, biện pháp linh hoạt

653

Ngụy Vi

Trưởng Ban Tiếng Việt, Đài Phát thanh

Truyền hình Trung ương Trung Quốc

- Chính sách đối ngoại Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

655

Prak Sokhonn 

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, 

nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế 

Campuchia, 

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương, 

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương 

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Cố vấn tối cao 

của Quốc vương Campuchia Nôrôđôm Xihamôni

Suy nghĩ về đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam

659

Keo Baphnom

Ủy viên Trung ương Đảng, 

Trưởng Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng, 

Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP)

Bản sắc ngoại giao Việt Nam và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

662

Sim Chy

Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia

Việt Nam đã tạo ra trường phái đối ngoại rất riêng, đậm đà bản sắc “cây tre Việt Nam”

665

TS. Ruvislei González Saez 

Trưởng Ban Nghiên cứu châu Á - châu Đại Dương, 

Trung tâm Nghiên cứu chính trị quốc tế, 

Bộ Ngoại giao Cuba, Phó Chủ tịch 

Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nền tảng thành công của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa

668

G.A. Diuganốp 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản 

Liên bang Nga, Trưởng phái cộng sản trong 

Đuma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga

Chính sách đối ngoại của Việt Nam - vì hòa bình và sự phát triển của dân tộc

672

Petr Tsvetov 

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Hữu nghị Nga - Việt, 

Phó Trưởng khoa Quan hệ quốc tế - 

Bộ Ngoại giao Nga

Động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Inđônêxia

674

Veeramalla Anjaiah

Nghiên cứu viên cao cấp thuộc Trung tâm

Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS), cựu biên tập viên cao 

cấp báo The Jakarta Post, Inđônêxia

- Ngoại giao Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - kiên cường và ngày càng phát triển

677

ThS. A.A. Shifman

Khoa Khoa học chính trị, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan

- Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong việc tạo ra bầu không khí hữu nghị và cùng có lợi trong quan hệ quốc tế

679

Pallab Sengupta

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương

Đảng Cộng sản Ấn Độ

- Đường lối ngoại giao Việt Nam vì hòa bình của khu vực và thế giới

683

Murayama Tomoichi

Cựu Thủ tướng Nhật Bản

- Ngoại giao Việt Nam và những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

685

Umeda Kunio

Cựu Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

- Ấn tượng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngoại giao văn hóa Việt Nam - Nhật Bản

688

Kuroiwa Yuji

Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

- Việt Nam là một quốc gia năng động, sẽ tiếp tục phát triển dựa trên tiềm năng tăng trưởng dồi dào

690

Lee Shin Jae

Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam

- Triển vọng về quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam qua chính sách ngoại giao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

693

Kwon Sung Thaek

Đại diện Hiệp hội Kinh tế, 

Văn hóa Hàn - Việt

- Ngoại giao Việt Nam cung cấp mô hình tốt hơn cho các quốc gia trên thế giới

695

Amiad Horowitz

Ủy viên Ban Quốc tế, 

Ủy viên Ban Hòa bình 

và Đoàn kết Đảng Cộng sản Mỹ

- Triết lý đối ngoại sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

697

Merle Ratner

Nhà đồng sáng lập và điều phối tổ chức

Vận động Cứu trợ và 

Trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAORRC)

- Việt Nam là đối tác và người bạn lâu dài của Ôxtrâylia

700

Peter Cosgrove

Cựu Toàn quyền Ôxtrâylia

- Trường phái ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” đã được Việt Nam áp dụng thành công trong thực tiễn

703

Taylan Coskun

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Cộng sản Pháp – 

Phụ trách nguồn lực

- Hình ảnh cây tre và chính sách đối ngoại của Việt Nam

706

Daniel Cirera 

Chuyên gia về các vấn đề quốc tế và châu Âu, 

Tổng Thư ký Hội đồng Khoa học 

Viện Gabriel Péri, Pháp

- Việt Nam với chính sách đối ngoại cân bằng và bền vững, vì lợi ích quốc gia

708

Sandra Scagliotti 

Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino, Italia, 

Chủ tịch Trung tâm Việt Nam học, 

thành viên Ủy ban Khoa học Hội đồng Kinh tế và Văn hóa châu Á  

- Chính sách ngoại giao “cây tre Việt Nam” đã tăng cường sức mạnh cho Việt Nam trên nhiều phương diện

711

Stefano Bonilauri

Giám đốc Nhà xuất bản Anteo Edizioni, Italia Giulio Chinappi 

Quản lý châu Á của Nhà xuất bản Anteo Edizioni, Italia

- Đối ngoại Việt Nam đóng góp quan trọng cho hòa bình thế giới

713

Raid Fahmi

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Irắc

- Bảo vệ bản sắc dân tộc và cân bằng hài hòa các mối quan hệ đối ngoại - nét chủ đạo trong chính sách đối ngoại của Việt Nam

715

Đảng Cộng sản Xri Lanca

- Ngoại giao “cây tre Việt Nam” thể hiện tâm hồn, tinh thần, sức mạnh của dân tộc Việt Nam

717

Luciana Santos

Chủ tịch Đảng Cộng sản Braxin, 

Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Braxin

- Tinh thần trong sáng và minh bạch của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

718

Tatiana Pugh Moreno

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vênêxuêla

- Sự phát triển của trường phái ngoại giao mang bản sắc “cây tre Việt Nam”

720

Abed Akbari

Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách đối ngoại Têhêran, Iran

- Lịch sử hào hùng và tương lai tươi sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam

722

Omar Deeb

Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách đối ngoại

Đảng Cộng sản Libăng

- Đẩy mạnh hợp tác giữa Đảng Liên minh lập hiến (Vương quốc Marốc) và Đảng Cộng sản Việt Nam

724

Mohamed Joudar

Tổng Thư ký Đảng Liên minh lập hiến

Vương quốc Marốc

- Đối ngoại Việt Nam đã đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới

726

Abdulrahman Omar Kinana

Phó Chủ tịch Đảng Cách mạng Tanzania

- Ấn tượng Việt Nam

728

Lorena Pena Mendoza

Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế

- Khâm phục các chính sách đối ngoại khôn khéo, uyển chuyển của Việt Nam

730

Edre Olalia

Chủ tịch Hội Luật gia dân chủ quốc tế

II- SỰ ỦNG HỘ VÀ ĐỒNG THUẬN CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM

732

- Đôi dòng về người lĩnh xướng ngoại giao “cây tre Việt Nam”

732

Nguyễn Văn Son 

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 

nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, 

nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội, 

nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

- Những năm tháng quý giá - những kỷ niệm không quên với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

737

Hoàng Bình Quân 

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 

nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng

- Phong cách ngoại giao nhân văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

742

Nguyễn Phương Nga

Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, 

đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, 

nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam

- Phong cách giản dị, gần gũi, chân tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần tăng cường tình hữu nghị và quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

746

Nguyễn Bá Hùng Đại sứ Việt Nam tại Lào

- Ấn tượng sâu sắc về phong cách ngoại giao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua chuyến thăm Trung Quốc

749

Phạm Sao Mai

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc

- Kỷ niệm về tiệc trà giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại Di tích Nhà sàn Bác Hồ

753

Nguyễn Văn Dũng Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng

- Kỷ niệm đặc biệt trong chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

757

Vũ Trung Mỹ

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Bôliva Vênêxuêla

- Cảm nhận về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ngoại giao Việt Nam

760

Nguyễn Quốc Dũng Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ

- Những kỷ niệm sâu sắc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

763

Vũ Quang Minh Đại sứ Việt Nam tại Đức

- Chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam - Xingapo

767

Trần Hải Hậu

Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Xingapo

- Phong cách ngoại giao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tạo sức thuyết phục với bạn bè quốc tế

771

Nguyễn Đức Hùng

Đại sứ, cố vấn cao cấp Học viện Ngoại giao

- “Ngoại giao vì con người” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

774

Nguyễn Quốc Hùng

Kiều bào Nga, 

Giám đốc Quỹ Thúc đẩy phát triển 

hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và hữu nghị”

- Nét đặc sắc của trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam”

777

Phan Xuân Dũng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Xingapo Tô Minh Sơn Đại học Công nghệ Nanyang, Xingapo

- Về trường phái ngoại giao Việt Nam hiện đại

779

TS. Nguyễn Hồng Hải Nghiên cứu viên Trung tâm Tương lai chính sách, Đại học Queensland, Ôxtrâylia

- Cảm nhận về phong cách ngoại giao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

782

Nguyễn Ngọc Thìn

Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan

- Giải thưởng Lênin, phần thưởng cao quý trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

784

Bắc Văn Báo Nhân Dân

Bình luận

0/1500

Sách cùng chủ đề

Sách cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Sách cùng tác giả

Sách cùng tác giả

Sách nổi bật

Xem toàn bộ