Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam
4.5
116
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
102.400₫ 128.000₫
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
65.000₫
Thành tiền 102.400₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Người dịch:
Năm XB:
2024
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
350
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-57-9523-1
Mã ISBN Điện tử:
978-604-57-9676-4

Cuốn sách Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản nhằm góp phần truyền bá Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tới bạn bè quốc tế; đánh giá rõ thêm các di tích Đền thờ Vua Hùng trên phạm vi cả nước để có kế hoạch trùng tu, tôn tạo nơi thờ tự cho trang nghiêm và xứng tầm; sưu tầm, chuẩn hóa điển tích, trình tự nghi lễ thờ cúng Hùng Vương để tạo sự thống nhất trong cả nước; xây dựng các giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của nhân loại với trường hợp Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ.

Các bài viết trong cuốn sách tập trung làm sáng tỏ lịch sử hình thành và ý nghĩa của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam thông qua kho tàng di sản Hán Nôm, các văn bản thư tịch cổ và kết quả nghiên cứu của ngành khảo cổ học; sự tồn tại của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong tâm thức người Việt và các tộc người thiểu số trên nhiều vùng, miền của Tổ quốc và của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định vai trò của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương với việc hình thành bản sắc văn hóa, xây dựng con người Việt Nam và trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đặt trọng tâm vào vấn đề tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương với tư cách một Di sản văn hóa thế giới, những biến đổi trong Lễ hội Đền Hùng ở Việt Nam, việc khai thác di tích và Lễ hội Đền Hùng trong hoạt động du lịch bền vững hiện nay và những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng và bảo tồn di sản văn hóa nhân loại.

Khẳng định giá trị trường tồn của tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên, điển hình tiêu biểu là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng như tiếp tục bảo tồn, duy trì và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa của loại hình tín ngưỡng này với thái độ tôn kính, hành động thiết thực là góp phần giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để “văn hóa còn, thì dân tộc còn”. 

Bình luận

0/1500

Sách cùng chủ đề

Sách cùng chủ đề

Xem toàn bộ