Thường thức về triết học Mác - Lênin. Quyển 1: Thế giới quan triết học duy vật biện chứng
4.5
112
Lượt xem
3
Đã bán
Chọn sản phẩm
40.800₫ 51.000₫
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
18.000₫
Thành tiền 40.800₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Người dịch:
Năm XB:
2022
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
12.5 x 20.5
Số trang:
130
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-57-8627-7

Thế giới quan triết học duy vật biện chứng do C.Mác và Ph.Ăngghen sáng lập, giải thích đúng đắn về thế giới vật chất và vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy. Thế giới quan triết học duy vật biện chứng là thế giới quan khoa học trong thời đại ngày nay. Thế giới quan triết học duy vật biện chứng được hình thành trên cơ sở của các thành tựu khoa học và được minh chứng thông qua lao động sản xuất, cuộc sống và thực nghiệm khoa học.

Thế giới quan khoa học như một lăng kính qua đó con người nhìn nhận thế giới xoay quanh nhận thức của bản thân, giúp mỗi chúng ta xác định đúng mục tiêu, phương hướng hoạt động, hiểu đúng ý nghĩa cuộc sống, có cơ sở khoa học để đấu tranh có hiệu quả chống lại các loại hình thế giới quan duy tâm, tôn giáo, siêu hình không khoa học... Vì vậy, bồi dưỡng thế giới quan triết học duy vật biện chứng chính là học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung, triết học Mác-Lênin nói riêng và nghiên cứu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh; không ngững học tập, tiếp thu các tri thức khoa học, trang bị sự hiểu biết đúng đắn về thế giới vật chất, về vị trí, vai trò của con người nhằm xây dựng con người mới xxa hội chủ nghĩa.

Xuất phát từ những đòi hỏi của tình hình thực tiễn nói trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xuất bản cuốn sách Thường thức về triết học Mác - Lênin, Quyển 1: Thế giới quan triết học duy vật biện chứng. Với 128 trang, cuốn sách trình bày những vấn đề chung về thế giới quan triết học duy vật biện chứng và những nội dung cơ bản của thế giới quan duy vật biện chứng, góp phần giáo dục, tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bình luận

0/1500

Sách cùng chủ đề

Sách cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Sách cùng tác giả

Sách cùng tác giả

Sách nổi bật

Sách nổi bật

Xem toàn bộ