Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới
4.5
36
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
96.000₫
Thành tiền 96.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Người dịch:
Năm XB:
2020
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
526
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-57-6838-9

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã chỉ rõ công cuộc đổi mới là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua những năm đổi mới đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.
Thời kỳ đổi mới đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh toàn diện , đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới… Đây cũng chính là những điều kiện tiên quyết để tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững.
Nhằm cung cấp thêm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về những vấn đề lý luận cốt lõi nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới của GS.TS. Tạ Ngọc Tấn. 
Cuốn sách tập hợp các bài viết, nghiên cứu chuyên sâu của tác giả về cách mạng và đổi mới, chia thành 4 phần:
Phần thứ nhất: Về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;
Phần thứ hai: Công cuộc đổi mới: Cách mạng và sáng tạo;
Phần thứ ba: Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị;
Phần thứ tư: Về những vấn đề quốc tế và đối ngoại.

Bình luận

0/1500

Sách cùng chủ đề

Sách cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Sách nổi bật

Sách nổi bật

Xem toàn bộ