Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)
4.5
41
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
57.000₫ 60.000₫
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
45.000₫
Thành tiền 57.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Người dịch:
Năm XB:
2022
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
13 x 19
Số trang:
370
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-57-8407-5

Trên cơ sở nội dung các nghị quyết, kết luận và các đề án liên quan của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, cuốn tài liệu tập trung phân tích theo bốn chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới: Tập trung làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước pháp quyền và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phân tích thực trạng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâmgiải pháp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Chuyên đề 2: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 30/7/2007 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; làm rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

- Chuyên đề 3: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn và chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đánh giá kết quả thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Chuyên đề 4: Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: nêu bật sự cần thiết phải định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đánh giá thực trạng phát triển và tổ chức không gian phát triển đất nước giai đoạn 2011 - 2020, từ đó đề ra những định hướng chủ yếu của quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bình luận

0/1500

Sách nổi bật

Sách nổi bật

Xem toàn bộ