Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng (Tập 1)
4.5
50
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
61.000₫
Thành tiền 61.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Người dịch:
Năm XB:
2020
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
326
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-57-6837-2

Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tế đất nước đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Từ khi thành lập cho tới nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch đã góp phần quan trọng nâng cao cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng nhận thức đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa; khẳng định những nguyên tắc cơ bản của công cuộc đổi mới; nhờ đó nền tảng tư tưởng của Đảng được giữ vững.

Thực tế cho thấy, trước những bước ngoặt hoặc những lúc khó khăn của đất nước hay ở thời điểm có những sự kiện quan trọng, các thế lực thù địch thường đẩy mạnh chống phá tư tưởng, còn trong nội bộ có thể xuất hiện những quan điểm lệch lạc. Hiện nay, chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của mạng internet, các mạng xã hội toàn cầu, những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, tác động tiêu cực của tình hình thế giới... Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch, phản động tăng cường những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước ta. Do đó, để cuộc đấu tranh tư tưởng trong thời điểm này đạt kết quả tốt hơn, cần nhận rõ một thực tế là, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong trình hình mới. Đó là: những biểu hiện nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của cuộc đấu tranh; việc giữ vững nguyên tắc trong đấu tranh; việc xác định đối tượng đấu tranh, phương châm chỉ đạo, định hướng nội dung, phương pháp/phương thức đấu tranh, tính kịp thời, tính thuyết phục còn hạn chế; tổ chức lực lượng, những điều kiện bảo đảm cho đấu tranh còn bất cập; chưa gắn liền cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch với bảo vệ, phát triển lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng trong điều kiện mới, v.v.. Cuộc đấu tranh được tiến hành với quy mô lớn, nhưng chủ yếu vẫn ở bề rộng, bề nổi và mang tính phong trào, còn thiếu những luận cứ thuyết phục có tính chuyên môn cao, tính chuyên sâu và tính chuyên nghiệp của lực lược nòng cốt, nhất là đấu tranh ở tầm quan điểm, lý luận, buộc đối phương phải “tâm phục, khẩu phục”.

Nội dung cuốn sách tập trung phân tích, đưa ra những luận cứ phê phán, phản bác, phủ định những quan điểm sai trái, những nhận định xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ định những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã đạt được trong những năm qua; từ đó đưa ra luận cứ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách hiệu quả, thiết thực. Trong bối cảnh hiện nay, cuốn sách được xuất bản là rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn.

Bình luận

0/1500